Obchodní podmínky: Poukazy NLP konzultace a koučování

 1. Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup níže specifikovaných služeb(Poukazy na NLP konzultace a koučování) na internetových stránkách www.aulk-vzdelavani.cz provozovaným společností Alfa Universum L.K. s.r.o., se sídlem Nad Vodojemem 3244, 276 01 Mělník, zapsanou v Obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, složka 222181, IČO: 026 59 531, DIČ: CZ02659531.
 1. Vymezení pojmů: zákazníkem je osoba, který si prostřednictvím internetové objednávky zakoupí Poukazy na NLP konzultace nebo koučování. K uzavření smlouvy dochází v okamžiku odeslání internetové objednávky zákazníkem. Poukazy na NLP konzultace nebo koučování (dále jen Poukazy) jsou poukazy v příslušné finanční hodnotě, které následně může jakákoliv osoba uplatnit na NLP konzultace nebo koučování ve vzdělávací společnosti Alfa Universum L.K. s.r.o.
 1. Objednávka Poukazů je závazná a její změny lze provádět pouze písemně nebo elektronicky (emailem nebo na formuláři na webových stránkách společnosti). A to nejpozději před odesláním Poukazů.
 1. Každý poukaz je vystaven na částku, která odpovídá ceně 1 NLP konzultace nebo koučování. Zákazník obdrží příslušný počet poukazů dle objednávky. Každý poukaz je na 1 sezení. Lze zakoupit 5 nebo 10 kusů poukazů. Poukazy zasíláme v elektronické podobě ve formátu PDF po přijetí platby od zákazníka.
 1. Poukazy jsou vystaveny s platností na dobu 1 roku od data doručení objednávky. Platnost lze po předchozí písemné domluvě prodloužit. A to na dobu, kterou si zákazník určí. Prodloužení platnosti lze provést pouze před vystavením a odesláním poukazů. Po té již nelze dobu platnosti Poukazů měnit.
 1. Poukazy je nezbytné uplatnit před koncem trvání jejich platnosti. Po skončení platnosti již není možné poukazy využít.
 1. Poukazy může uplatnit kdokoliv. Tedy jakákoliv osoba, které zákazník poukazy věnuje. V případě zájmu lze poukazy vystavit přímo na jméno obdarovaného.
 1. Až bude chtít držitel poukazy uplatnit, pouze je předloží po té, co se dostaví na NLP konzultaci nebo koučování.
 1. Hodnotu poukazů nelze směnit za finanční hotovost.  
 1. Zákazník je povinen zaplatit částku, v jejíž výši si poukazy objednal,nejpozději do 7 dnů od data odeslání objednávky na účet číslo: 263 724 510/0300, vedený u ČSOB, a.s.
  Zákazník je povinen uhradit příslušnou cenu před odesláním poukazů. Jako variabilní symbol zákazník uvede datum odeslání objednávky bez mezer a interpunkce, např. termín 11. 2. 2015 napíše: 1122015. Do poznámky zákazník uvede své jméno a „Poukazy NLP a koučování“. Po té, co je přijata platba za poukazy, obdrží zákazník potvrzení o přijetí platby, daňový doklad a email s poukazy v PDF formátu.
 1. Popis služeb, které jsou zahrnuty v nabídce NLP konzultací a koučování, a na které lze poukazy uplatnit, jsou uvedeny na webových stránkách společnosti aulk-vzdelavani.cz.
 1. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se Zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Zákazník odesláním objednávky/přihlášky souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi společnosti, zpracováním pro marketingové a obchodní účely a zpřístupnění třetím osobám spolupracujícím v oblasti marketingu, to vše při respektování Zákona o ochraně osobních údajů, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.
 1. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití.
 1. Podáním objednávky prostřednictvím internetové objednávky zákazník potvrzuje, že se s obsahem Obchodních podmínek seznámil, souhlasí s nimi a přijímá je.
 1. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a Zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) ve znění pozdějších předpisů.
 1. Tyto Obchodní podmínky internetového obchodu vstoupily v platnost a účinnost dne 1. 12. 2016.