Obchodní podmínky: Dárkový certifikát

 1. Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup níže specifikovaných služeb(Dárkový certifikát životního růstu) na internetových stránkách www.aulk-vzdelavani.cz provozovaným společností Alfa Universum L.K. s.r.o., se sídlem Nad Vodojemem 3244, 276 01 Mělník, zapsanou v Obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, složka 222181, IČO: 026 59 531, DIČ: CZ02659531.
 1. Vymezení pojmů: zákazníkem je osoba, který si prostřednictvím internetové objednávky zakoupí Dárkový certifikát životního růstu. K uzavření smlouvy dochází v okamžiku odeslání internetové objednávky zákazníkem. Dárkový certifikát životního růstu (dále jen Certifikát) je poukaz v příslušné finanční hodnotě, kterou následně může jakákoliv osoba uplatnit na akcích a poradenství realizovaných vzdělávací společností Alfa Universum L.K. s.r.o.
 1. Objednávka Certifikátu je závazná a její změny lze provádět pouze písemně nebo elektronicky (emailem nebo na formuláři na webových stránkách společnosti). A to nejpozději před potvrzením odeslání Certifikátu.
 1. Certifikát je vystaven na částku, kterou si zákazník určí sám. Označí příslušnou částku v objednávce, nebo ji zde uvede do příslušného oddílu objednávky.
 1. Dárkový Certifikát je vystaven s platností na dobu 1 roku od data doručení objednávky. Platnost lze po předchozí písemné domluvě prodloužit. A to na dobu, kterou si zákazník určí. Prodloužení platnosti lze provést pouze před vystavením a odesláním Certifikátu. Po té již nelze dobu platnosti Certifikátu měnit.
 1. Částku, na kterou je Certifikát vystaven, je nezbytné uplatnit před koncem trvání platnosti Certifikátu. Po skončení platnosti již není možné Certifikát využít.
 1. Certifikát může uplatnit kdokoliv. Tedy jakákoliv osoba, které zákazník Certifikát věnuje.
 1. Každý certifikát má svůj kód, který uvede držitel Certifikátu do poznámky v objednávce vybrané akce a následně při platbě. Současně uvede do poznámky částku, kterou chce z výše úhrady odečíst. Výše částky, kterou může držitel uplatnit, je maximálně do výše ceny za příslušnou akci.
 1. V případě individuálního poradenství držitel pouze předloží Certifikát. Částka mu bude odečtena z ceny za poradenství. Opět může uplatnit částku až do výše ceny za danou službu.
 1. Hodnotu Certifikátu nelze směnit za finanční hotovost.  
 1. Zákazník uhradí částku, v jejíž výši si Certifikát objednal, nejpozději do 7 dnů od data odeslání objednávky na účet číslo: 98 01 24 71/5500, vedený u Raiffeisenbank, a.s.
  Zákazník je povinen uhradit příslušnou cenu před odesláním Certifikátu. Jako variabilní symbol zákazník uvede datum odeslání objednávky bez mezer a interpunkce, např. termín 11.2.2015 napíše: 1122015. Do poznámky zákazník uvede své jméno a „Dárkový certifikát“. Po té, co je provedena úhrada Certifikátu, obdrží zákazník potvrzení o přijetí platby, daňový doklad a Certifikát ve formátu pdf ke stažení a vytištění.
 1. Certifikát odesíláme emailem na adresu, kterou zákazník uvedl v objednávce. 
 1. Popis služeb, které jsou zahrnuty v nabídce vzdělávací společnosti, a na které lze Certifikát uplatnit, jsou uvedeny na webových stránkách společnosti www.aulk-vzdelavani.cz.
 1. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se Zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Zákazník odesláním objednávky/přihlášky souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi společnosti, zpracováním pro marketingové a obchodní účely a zpřístupnění třetím osobám spolupracujícím v oblasti marketingu, to vše při respektování Zákona o ochraně osobních údajů, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.
 1. Veškeré osobní údaje zpracovávám v souladu s českým právním řádem, se zněním příslušných zákonů včetně GDPR. Podrobnosti ke zpracování osobních údajů najdete na webu aulk-vzdelavani.cz v dokumentu Ochrana osobních údajů.
 1. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití.
 1. Podáním objednávky prostřednictvím internetové objednávky zákazník potvrzuje, že se s obsahem Obchodních podmínek seznámil, souhlasí s nimi a přijímá je.
 1. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a Zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) ve znění pozdějších předpisů.
 1. Tyto Obchodní podmínky internetového obchodu vstoupily v platnost a účinnost dne 1. 5. 2018.