Naše mysl je jako zahrada….

Osobní zkušenosti získáte při NLP konzultacíchkoučování

Praha,_Troja,_Botanická_zahrada,_Japonská_zahrada

„Naše mysl je jako zahrada. Buď tam rostou květy, nebo plevel.“ V dobách minulých byly možnosti utváření naší mysli velmi omezené. Dnes jsou brány k utváření vlastní reality plně otevřeny, stačí jen vstoupit a vydat se na cestu… Přesto řada z nás zůstává před branami stát. Co nás k tomu nutí? Čeho se bojíme a proč náš mozek změny často tak obtížně přijímá?

Mozek ovládá každou buňku našeho těla a cesta sebepoznání vede skrze naši mysl.

Pochopíme-li tajemství genetických kódů, kde jsou uloženy zkušenosti našich předků, základní principy ukládání informací, tvorby návyků, aktivátory emocí a energetické fungování programu „očekávání“, nalezneme cestu zpět sami k sobě.

Mozek zpracovává informace a vjemy, které na své cestě životem potkáváme. Zpracuje je, „okoření“ emocemi, uloží a řídí se jimi.

Vytvoří podvědomý program v podobě neuronových spojení, na základě kterého pak žijeme, rozhodujeme se, reagujeme, vnímáme a vyhodnocujeme svět kolem sebe.

Je naprogramován vším, co jsme díky našim pěti smyslům, přijali do svého života.
V naší mysli jsou zapsány všechny naše prožitky včetně těch z prenatálního věku a díky genetickým kódům i z dob ještě před ním.

Genetické kódy

Zkušenosti a přesvědčení vytváří na podvědomé úrovni našeho mozku očekávání. A očekávání utváří realitu našich dnů.

Když se něco přihodí, často to ohodnotíme slovy: „To jsem přesně čekal.“ Ať to bylo cokoliv, váš mozek splnil příkaz, naplnil vaše očekávání.

Tento princip vytváří v mysli tzv. mentální mapy, nazývané také metaprogamy. Je to soubor neuronových spojení, jejímž výsledkem je program, který pak ovládá naše chování.

Jakási vnitřní mapa, kterou jsme si na základě prožitků a z nich vzniklých zkušeností vystavěli uvnitř své hlavy a jdeme podle ní životem.

Dlouhá staletí jsme o těchto procesech jen pramálo věděli, a tak probíhaly bez našeho vědomí, bez možnosti něco změnit.

Dnes, díky dlouhým rokům výzkumů a novým poznáním, jsme schopni programy ve svých hlavách na vědomé úrovni měnit.

S mentálními mapami pracovali již v 70. letech 20. století Richard Bandler a John Grinder, kteří jsou zakladateli neurolingvistického programování (NLP).

NLP je komunikační a psychoterapeutický směr, který je hojně využíván v terapiích a koučovacích programech. Z NLP dnes vychází řada dalších terapeutických a koučovacích směrů.

Zakladatelé NLP na základě svých pozorování a zkoumání sestavili systém, který napomáhá k přenastavení neuronových spojení neboli mentální map v našem mozku.

Zjistili, jak se naše mentální mapy promítají do našeho jazyka, ovlivňují styl našeho vyjadřování, volbu našich slov a mají tak vliv na naše porozumění a chápaní, na nichž je komunikace založena.

I díky NLP dnes víme, že vše, co si v sobě neseme, můžeme změnit, přepsat. Staré podvědomé vzorce chování nahradit novými, prospěšnějšími.

Chceme-li ve svém životě opravdu něco změnit, musíme změnit sami sebe. To vyžaduje notnou dávku soustředění, vytrvalosti a víry, neb změny nemá náš mozek rád, bojí se jich.

hqdefault (33)

Změnu mozek vyhodnocuje jako „hrozbu“. Tato reakce pochází z dávné vývojové historie, kdy lidé žili v jiných kulturách a prostředí a jakákoliv změna pro ně skutečně mohla znamenat ohrožení. Souvisí s pradávným bojem o přežití. Kdo tuto schopnost kdysi neměl, nepřežil.

I přesto, že se svět kolem nás změnil, strach ze změny si mozek ve své genetické paměti ponechal a řídí se jím dál.

Na každý nový návyk, který si chceme vytvořit, reaguje náš mozek varováním – pozor, to neznám, něco se děje … A začne nám to „rozmlouvat“. To často vede k rozhodnutí, zůstat tam, kde jsme a žádnou změnu ve svém životě, respektive své mysli, nevykonat.

Díky poznatkům NLP a jejich využití v koučovacích programech však můžeme tyto „nástrahy“ mozku velmi dobře překonat a pozitivních změn ve svém životě dosáhnout.

K učení se něčeho nového a vytváření nových návyků náš mozek využívá tzv. „pracovní paměť“, která je částí naší vědomé mysli, prefrontálního kortexu.

Až po té, co se na této úrovni vytvoří dostatek nových neuronových spojení, vzniká návyk, který se jako automatický mechanismus ukládá do hlubších struktur našeho podvědomí. Tehdy se stává návyk trvalým.

Abychom tuto cestu zvládli co nejrychleji a co nejúčinněji, potřebuje náš mozek často kouče.

Klíčová slova, vycházející z principu NLP, pomohou koučovi rychle rozpoznat dominantní mentální mapy v mozku koučovaného a díky tomu s ním navázat správnou komunikaci.

Náš mozek přijímá lépe změny, které přijdou zevnitř nás, než ty, které přichází zvenčí. Proto „dobře míněné rady“ leckdy odmítáme, resp. náš mozek je odmítá.

A tak v průběhu koučování nahlížíme za pomoci kouče do svého nitra a prostřednictvím cílených otázek v sobě nacházíme nové možnosti, hodnoty a řešení. Ve chvíli, kdy objevíme řešení sami v sobě, naše šance na úspěch, tj. změnu k lepšímu, v našem životě stoupá.

neurons-582054_640

Mozek každého z nás ovlivňuje to, na co se soustředíme. Kam namíříme pozornost, tam naše neuronová spojení posílí.

Koučování podporuje sílu soustředění a pomáhá lidem trvale se soustředit na změnu, kterou chtějí udělat. Tím podporuje a urychluje tvorbu nových neuronových spojení.

Ty vedou k tvorbě nových návyků, přesvědčení a uvědomění. Děje se to mnohem rychleji, než se obecně věří. Pokud trénujeme mozek správným způsobem, jsou změny viditelné již cca po 2 – 3 týdnech.

Stav vnitřní spokojenosti je vždy jakýmsi lakmusovým papírkem toho, že jsme se zase o kousek víc přiblížili svému pravému Já.

Schopnost být sám sebou je jedním ze základních kamenů spokojeného a šťastného života a díky všemu, co dnes již víme a umíme, dostáváme obrovskou šanci na život v harmonii a rovnováze, kde se před námi otevírá cesta úspěchu, štěstí a radosti… života s úsměvem na tváři.

Autor: Lenka Kubáčová

Osobní zkušenosti získáte při NLP konzultacíchkoučování

Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami zpracování osobních údajů.