Obchodní podmínky

1. Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup níže specifikovaných služeb (Vzdělávacích akcí pro veřejnost) na internetových stránkách www.aulk-vzdelavani.cz provozovaným společností Alfa Universum L.K. s.r.o., se sídlem Nad Vodojemem 3244, 276 01 Mělník, zapsanou v Obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, složka 222181, IČO: 026 59 531, DIČ: CZ02659531.

2. Vymezení pojmů: zákazníkem je účastník vzdělávací akce, který si prostřednictvím internetové objednávky/přihlášky zajistí účast na vzdělávací akci. K uzavření smlouvy dochází v okamžiku odeslání internetové objednávky zákazníkem. Vzdělávací akce je seminář, kurz či přednáška realizované pro veřejnost (dále jen vzdělávací akce nebo akce). 

3. Přihlášky, jejich změny či případné zrušení vzdělávací akce jsou závazné a je možné je provádět pouze písemně nebo elektronicky (emailem nebo na formuláři na webových stránkách společnosti).

4. Počet účastníků na vzdělávacích akcích je omezený. Maximální počet účastníků je vždy uveden v nabídce. V případě vyššího počtu zájemců než je kapacita vzdělávací akce, bude pořadí stanoveno dle data zaplacení vzdělávací akce.

5. V případě, že se zákazník omluví ze vzdělávací akce nejpozději tři dny před konáním akce, bude mu částka vrácena, nebo použita na vzdělávací akci v náhradním termínu. Dle dohody se zákazníkem.

6. V případě, že se zákazník omluví méně než tři dny předem, nebo se neomluví vůbec, platba se nevrací.

7. Zákazník je povinen zaplatit vzdělávací akci nejpozději do 10 dnů od dne odeslání přihlášky, a to na účet číslo: 98 01 24 71/5500, vedený u Raiffeisenbank, a.s. Pokud se zákazník přihlásí na vzdělávací akci v období kratším než je 10 dní před konáním vzdělávací akce, je povinen uhradit částku do 3 dnů od data odeslání objednávky/přihlášky.
Zákazník je povinen uhradit příslušnou cenu před zahájením vzdělávací akce.
V odůvodněných případech lze uhradit částku hotově přímo lektorovi v den konání akce před jeho zahájením. Tento způsob platby je možný pouze na základě předchozího písemného souhlasu zřizovatele vzdělávací akce.
Jako variabilní symbol zákazník uvede datum zahájení vzdělávací akce, tj. v případě vícedenního cyklu uvede datum prvního dne akce, bez mezer a interpunkce, např. termín 11.2.2015 napíše: 1122015.
Do poznámky zákazník uvede název vzdělávací akce.
Na základě platby zákazníka bude vystaven daňový doklad. Daňový doklad bude předán zákazníkovi osobně na vzdělávací akci, nebo zaslán emailem, dle požadavku zákazníka.

8. Popis služeb a materiálu, který je zahrnut v ceně vzdělávací akce, je obvykle uveden v nabídkovém listě příslušného akce. Standardně je v ceně vzdělávací akce zahrnut lektor, školící materiál pro účastníky, školící místnost, technické vybavení, malé občerstvení.

9. Vyhrazujeme si právo změny data a místa či zrušení vzdělávací akce z organizačních a provozních důvodů. V případě, že se akce neuskuteční vinou lektora, resp. zřizovatele akce, částka bude vrácena účastníkovi nebo převedena na nejbližší další termín.O všech případných změnách bude zákazník včas informován emailem. Z tohoto důvodu žádáme zákazníka o uvedení e-mailu v přihlášce.

10. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se Zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Zákazník odesláním objednávky/přihlášky souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi společnosti, zpracováním pro marketingové a obchodní účely a zpřístupnění třetím osobám spolupracujícím v oblasti marketingu, to vše při respektování Zákona o ochraně osobních údajů, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

11. Veškeré osobní údaje zpracovávám v souladu s českým právním řádem, se zněním příslušných zákonů včetně GDPR. Podrobnosti ke zpracování osobních údajů najdete na webu aulk-vzdelavani.cz v dokumentu Ochrana osobních údajů.

12. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

13. Podáním objednávky prostřednictvím internetové objednávky / přihlášky zákazník potvrzuje, že se s obsahem Obchodních podmínek seznámil, souhlasí s nimi a přijímá je.

14. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a Zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) ve znění pozdějších předpisů.

15. Tyto Obchodní podmínky internetového obchodu vstoupily v platnost a účinnost dne 1. 5. 2018.